Algemene voorwaarden

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden door JMC BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@jmcontainers.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Verhuurvoorwaarden

Voorwaarden containerverhuur

  • Containers mogen maximaal geladen worden tot 12 ton.
  • Containers mogen geladen worden tot aan de rand, indien hoger worden er extra kosten aangerekend.
  • Containers mogen 10 dagen blijven staan, vanaf 11de dag wordt er 2,5 €/dag extra aangerekend.
  • Containers met ander afval, zal apart aangerekend worden aan de klant.
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  • Alle prijzen zijn geldig in de 1ste regio en enkel geldig indien contante betaling bij plaatsing van de container.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONTAINERS EN ROLCONTAINERS J.M.C BVBA
Art. 1. Elke opdracht al dan niet schriftelijk gegeven aan de vervoerder van afzetcontainers of rolcontainers, hierna genoemd de opdrachtnemer, wordt afgesloten onder de hiernavolgende dwingende bepalingen die een integrerend deel uitmaken van de overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Hij vrijwaart uit dien hoofde de opdrachtnemer en neemt afstand van zijn eigen voorwaarden. Art. 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade en diefstal van de container/rolcontainer en zijn toebehoren ontstaan vanaf het ogenblik dat deze op de rustplaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door de opdrachtnemer, opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar en mag zijn eigendom te allen tijde inspecteren. De opdrachtgever mag de containers niet zelf verplaatsen naar een andere locatie of deze voor andere zaken gebruiken .In geval van rolcontainers dienen deze leeg en proper te zijn als we ze terug komen ophalen. Art. 3. De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der voorwerpen in de container gestorte goederen . De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even welke schade, ook ten opzichte van derde. Art. 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van de eigendom van de gestorte goederen. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de opdrachtnemer het recht eenzelfde volume afval terug te brengen naar de opdrachtgever. Door de opdrachtnemer geleverde goederen blijven zijn eigendom tot volledige betaling. Art. 5. De opdrachtgever verbindt zich ertoe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid. Bij een afwijkende hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de afvalstoffen ten aanzien van de eerder door opdrachtgever verstrekte gegevens en/of niet conform met het afgeleverde staal, heeft de opdrachtnemer het recht : Hetzij (indien door de opdrachtnemer een erkend verwerker gekend is die het afval aanvaardt) de reeds ingezamelde afvalstoffen te bewaren en deze te doen verwerken, indien de opdrachtgever – binnen de daartoe door ons te stellen termijn – heeft ingestemd met het betalen van een herziene prijs ; Hetzij de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de plaats van in ontvangst name, zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever, en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (voor wat betreft de afwijkende afvalstoffen) te annuleren. De opdrachtgever is gehouden de aldus teruggebrachte afvalstoffen op eerste verzoek van de opdrachtnemer in ontvangst te nemen. Alle extra kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor om eventuele kosten voor het reinigen van een container voor gevaarlijke afvalstoffen aan te rekenen aan de opdrachtgever. Art. 6. De opdrachtgever is gehouden de wet evenals alle verordeningen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van een container, als betreffende het storten van afval in het algemeen na te leven. Hij draagt o.a. zorg voor het aanbrengen of doen aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting. Eventuele boeten vallen ten laste van de opdrachtgever. Art. 7. Alle kosten voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container of bij leveringen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het overladen van de container zowel in gewicht, hetwelk maximum 12 ton mag bedragen, als in volume. De container mag niet hoger geladen worden dan de rand van de container. Ingeval van te hoge of slechte lading van de container heeft de opdrachtnemer het recht supplementaire kosten aan te rekenen. Eventuele boeten vallen ten laste van de opdrachtgever.
Art. 8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten nadele van hemzelf, de opdrachtnemer of derden voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van de containers of uit de levering van goederen . De opdrachtgever zal op eigen kosten desgevallend een verzekering afsluiten teneinde de risico’s verbonden aan de plaatsing en afhaling van de containers of de levering van goederen te dekken. Art. 9. Het laattijdig plaatsen of afhalen van de container/rolcontainer of het laattijdig leveren van goederen geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Art. 10. Alle lasten, kosten en boeten, inherent aan de container of zijn inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal bij prijsstijgingen (taksen, verwerkingskosten, brandstofprijzen….) deze doorrekenen aan opdrachtgever. Art. 11. Voor vervoer van zaken tegen vergoeding zijn de algemene voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie der Baanvervoerders van toepassing. Art. 12. Alle facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum tenzij anders bepaald, zonder enige afhouding. De rolcontainers dienen op voorhand en per trimester betaald te worden. Elke onbetaalde factuur zal van rechtswege een rente opbrengen van 1,5 % per maand te rekenen vanaf haar vervaldag. In geval van niet tijdige betaling zal, zonder verdere ingebrekestelling, een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 65 euro. Bij niet-betaling zal het opschortingsrecht zonder verdere ingebrekestelling van toepassing zijn. In dat geval kan de dienstverlening aldus niet verzekerd worden. Elk protest dient binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer ter kennis gebracht te worden. Het protest zal door de opdrachtnemer onderzocht worden maar schorst de betalingsverplichting niet. Art. 13. Elke offerte wordt uitgedrukt in euro’s en blijft slechts 30 dagen geldig, bij wijzigingen buiten de wil van de opdrachtnemer kan deze eenzijdig herzien worden ( taksen, verandering van stortkosten, brandstofverhogingen,…). Art. 14. Ingeval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen en het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg bevoegd. Art. 15. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van 6 maanden, en automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, opzegging is mogelijk door middel van een aangetekend schrijven met een opzegperiode van 3 maanden. Als de container niet bereikbaar is worden er voorrijkosten aangerekend. Een vakantieperiode dient min. 2 weken op voorrand schriftelijk gemeld te worden, anders worden de afgesproken kosten aangerekend. Art.16. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor door de opdrachtgever met eigen vervoer aangeleverde goederen in onze vestiging van Putte. Art.17. De opdrachtgever dient op vraag van de opdrachtnemer een duidelijke schriftelijk omschrijving te geven van zijn aangeboden afval, hij dient ook te garanderen dat de aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de afgesproken overeenkomst. De containers/rolcontainers dienen zodanig aangeboden te worden dat verlies, morsen of wegwaaien onmogelijk is en dat er op geen enkele wijze hinder, gevaar, schade of letsel voor de opdrachtnemer of derde kan ontstaan. De opdrachtgever is aansprakelijk voor al deze zaken direct en indirect, als gevolg van onduidelijke of verkeerde omschrijving van de aard en samenstelling van het afval en de onjuiste belading of overlading. Art.18. De maximum gewichten voor de afzetcontainers => 12 ton , max belading is tot aan de rand (alles erboven is overlading) Rolcontainers : 240l => max 40kg // 660l => 100kg // 1100l => 150 kg , de deksels van de rolcontainers dienen dicht te kunnen ! Bij overlading ( gewicht en/of volume) kan de opdrachtnemers deze weigeren of het teveel aan gewicht / volume extra bijrekenen Art.19. In de rolcontainers mag geen vloeibaar afval gestort worden

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Betontrappen JMC BVBA met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Betontrappen JMC BVBA kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Betontrappen JMC BVBA is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

JMC is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van JMC. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met JMC. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu